Wypełnij formularz:
  Imię
  Nazwisko
  PESEL
  Adres mailowy
  Kontaktowy numer telefonu
  Numer konta do wypłaty środków podany bez spacji
  Warunkiem wypłaty środków jest poprawne wypełnienie formularza.

  Smartney Grupa Oney z siedzibą w Warszawie, adresem przy ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000204413, NIP 5272429317, kapitał zakładowy 4.383.360 zł w całości wpłacony.