Regulamin świadczenia usług przez Oney Polska S. A.

§1 Warunki Ogólne

 1. Podmiotem świadczącym usługi określone w niniejszym regulaminie (dalej jako: Usługi) jest Oney Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000204413, NIP 527-24-29-317, REGON 015707452 (dalej: „Oney Polska”), kapitał zakładowy w kwocie 5.500.000,00 złotych w całości opłacony.
 2. Podstawą skorzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Klient, korzystający z Usług Oney Polska (dalej jako: Klient), zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Klienta, Oney Polska będzie upoważniony do odmowy świadczenia Usług.
 3. Regulamin Oney Polska jest dostępny na stronie internetowej www.oney.com.pl w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Klienta w dowolnym czasie, jak również może zostać wysłany w formie PDF w wiadomości tekstowej bądź przekazany Klientowi w formie papierowej, w zależności od formy kontaktu z Klientem (osobista w Punkcie Obsługi Kredytowej Oney, w Punkcie Obsługi Klienta sieci handlowej współpracującej z Oney bądź w formie zdalnej za pośrednictwem Contact Center).

§2 Opis Usług

 1. Przedmiotem umowy zawieranej między Oney Polska a Klientem jest świadczenie Usług, opisanych w ust. 2 poniżej. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy albo rezygnacji z Usługi przez Klienta.
 2. Oney Polska to pośrednik finansowy współpracujący z bankami, instytucjami pożyczkowymi oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi. W ramach współpracy z bankami Oney Polska przedstawia zainteresowanym oferty pożyczki, kredytu gotówkowego, ratalnego oraz możliwość zawarcia umowy o kartę kredytową. W ramach współpracy z instytucjami pożyczkowymi Oney Polska przedstawia zainteresowanym ofertę pożyczki poza bankowej. W ramach współpracy ubezpieczeniowej Oney Polska przedstawia różne rodzaje ubezpieczeń. Poprzez świadczenie Usługi rozumie się dokonywanie przez Oney Polska porównania ofert produktów finansowych lub ubezpieczeniowych, doboru produktów, przedstawienia korzyści, aktualnych promocji oraz innych rozwiązań finansowych oraz ubezpieczeniowych, konsolidacyjnych, restrukturyzacyjnych zainteresowanemu Klientowi na podstawie przedstawionych przez Klienta danych, informacji, jak również zainteresowania kategorią produktu finansowego lub ubezpieczeniowego.
 3. Ostateczną decyzję w zakresie wyboru produktu finansowego lub ubezpieczeniowego podejmuje Klient, bazując na ofertach porównywanych przez Oney Polska.
 4. Przystąpienie do usługi świadczonej przez Oney Polska nie jest równoznaczne z zawarciem umowy finansowej lub ubezpieczeniowej, a także nie zobowiązuje Klienta do zawarcia takiej umowy.

§3 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane mailowo na adres: reklamacje@oney.com.pl w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, uzasadniającego zgłoszenie reklamacji i muszą dotyczyć świadczenia Usługi. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Oney Polska niezwłocznie, w kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Oney Polska w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca, i zostanie przesłana Klientowi w odpowiedzi zwrotnej na ten sam adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 3. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Klienta swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4 Ochrona danych osobowych

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Korzystanie z usług określonych niniejszym regulaminem, wiąże się z podaniem danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL, adres email, adres do korespondencji, numer telefonu, data urodzenia, tytuł grzecznościowy, posiadane produkty finansowe i/lub ubezpieczeniowe, wnioskowane produkty finansowe i/lub ubezpieczeniowe, data i miejsce zawarcia oraz czas trwania umowy, status wniosku, typ dochodu, informacje o programie lojalnościowym, numer karty w programie lojalnościowym, pracownik partnera (dalej jako: Dane osobowe) i adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
  2. Administratorem danych osobowych jest Oney Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-876) przy ul. Ogrodowa 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000204413, dalej: „Oney Polska”.
  3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Oney Polska możesz się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@oney.com.pl
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem, a następnie, w przypadku zainteresowania, którąś z przedstawionych ofert, pośrednictwo w zawarciu umowy finansowej, ubezpieczenia, oraz wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Oney Polska.
  5. Dane osobowe będą zbierane w celu i zakresie niezbędnym do:
   • kompletowania danych i informacji na temat potencjalnych klientów,
   • dokonania kalkulacji i porównywania usług finansowych
   • lub ubezpieczeniowych oraz przygotowania oferty na wybrane usługi,
   • zawarcia umowy pożyczki/kredytu/ubezpieczenia,
   • wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   • marketingu własnych produktów lub usług administratora danych;
   • udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, poprzez akceptację Regulaminu, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego – poza obszar EOG.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane w automatyzowanych procesach podejmowania decyzji – zasadę profilowania określa paragraf 5.
 2. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych i wobec profilowania.
  2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji usług (w tym przedstawienia w ramach porównania ofert ubezpieczeniowych lub finansowych).
  4. W każdym czasie istnieje możliwość rezygnacji ze świadczenia Usług, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rezygnacją z usług. W przypadku otrzymania formularza o rezygnacji ze świadczenia Usług dane zostaną usunięte w terminie 30 dni.
  5. Oney Polska zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w ust. 4 oraz we własnych celach marketingowych.
  6. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Oney Polska stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych, do których zaliczają się wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.
 3. Przekazanie danych Klientów instytucjom finansowym
  1. Usługa świadczona przez Oney Polska uwzględnia przekazanie instytucjom finansowym lub ubezpieczeniowym danych Klienta, będących danymi osobowymi.
  2. Oney Polska, po zebraniu informacji, w tym danych osobowych od Klientów przekazuje je instytucjom finansowym lub ubezpieczeniowym, w celu niezbędnym do oceny zdolności kredytowej, oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego, dokonania analizy finansowej.
  3. Od momentu udostępnienia danych Klientów instytucje finansowe lub ubezpieczeniowe stają się administratorem tych danych osobowych. Oney Polska nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.
  4. Oney Polska nie jest stroną umów finansowych ani ubezpieczeń zawieranych za jej pośrednictwem. Oney Polska działa z upoważnienia instytucji finansowych lub ubezpieczeniowych. Udostępnianie przez Oney Polska informacji dotyczących ofert podmiotów współpracujących nie stanowi czynności doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  1. Podstawa prawna przetwarzania danych, uzależniona jest od celu przetwarzania danych, a więc:
   • przy przetwarzaniu danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub umowy na produkt finansowy (wówczas administratorem danych jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które wybrał Klient lub podmiot oferujący usługę finansową) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) rozporządzenia 2016/679,
   • przy przetwarzaniu danych osobowych w celu świadczenia przez Oney Polska usługi polegającej na porównywaniu ofert produktów ubezpieczeniowych lub finansowych, zbieraniu i udostępnianiu informacji, przekazywaniu tych informacji instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym (wówczas administratorem danych jest Oney Polska) - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2016/679,
   • przy przetwarzaniu danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty spółki Oney Polska i podmiotów współpracujących (wówczas administratorem danych jest Oney Polska S. A.) - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2016/679,
   • przy przetwarzaniu danych osobowych w celu marketingu usług Oney Polska (wówczas administratorem danych jest Oney Polska S. A.) - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679,
 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
  1. Pozyskane od Klienta dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w drodze profilowania, przy użyciu różnych metod analitycznych i dostępnych danych o Kliencie. Zautomatyzowane przetwarzanie danych wykonywane jest w celu przedstawienia propozycji oferty produktów finansowych lub ubezpieczeniowych dostępnych w Oney Polska oraz w celach marketingowych. Wynikiem powyższych działań jest możliwość zastosowania wobec Klienta uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Oney Polska.
 6. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta.
  2. W każdej chwili Klient może cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wystarczy, że na adres e-mail iodo@oney.com.pl zostanie wysłana informacja o wycofaniu zgody.

§5 Odstąpienie od umowy i rezygnacja z Usługi

 1. W przypadku, gdy Klient jest konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, ma on prawo do odstąpienia umowy na świadczenie Usługi, zawartej na zasadach niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną – iodo@oney.com.pl), do Oney Polska w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Podanie przyczyny odstąpienia od umowy nie jest wymagane.
 2. Rezygnacja z Usługi jest możliwa w każdym czasie. W tym celu Klient zobowiązany jest do złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), do Oney Polska.
 3. Skutkiem odstąpienia, jak i rezygnacji z Usługi jest, o ile Oney Polska nie zdążył przekazać danych instytucjom finansowym, ubezpieczeniowym, zaniechanie przekazywania danych Klienta oraz usunięcie danych Klienta z baz danych należących do Oney Polska.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Oney Polska zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, o czym poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.oney.com.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do Usług świadczonych od dnia 01 marca 2019 r.