Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Oney Polska S.A.

Niniejszy dokument zawiera informacje o przetwarzaniu przez Oney Polska S.A. Pani/Pana danych osobowych dla celów marketingu usług finansowych i ubezpieczeniowych dostępnych za pośrednictwem Oney Polska S.A.

Administrator, inspektor ochrony danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, tel. 801 700 307 („Oney Polska”). We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani danych osobowych może Pani skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Oney Polska: Inspektor ochrony danych Dorota Echaust-Przybytniak, e-mail: iodo@oney.com.pl, adres korespondencyjny: Oney Polska, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa.

Cele i podstawy przetwarzania danych

W przypadku, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie od Oney Polska drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych dostępnych za pośrednictwem Oney Polska lub na kontakt telefoniczny w celach marketingowych ze strony Oney Polska, w odpowiednim zakresie Pani/Pana dane osobowe, obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres korespondencyjny, przetwarzane będą dla celów przekazywania Pani/Panu za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych dostępnych za pośrednictwem Oney Polska. Podstawę przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes Oney Polska, jakim jest sprzedaż i promocja usług ubezpieczeniowych i finansowych dostępnych za pośrednictwem Oney Polska, w związku z udzieleniem przez Panią/Pana zgody na kontakt (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), poza danymi wymienionymi powyżej, Oney Polska przetwarzać będzie także inne Pani/Pana dane zawarte w karcie klienta oraz dane zgromadzone podczas Pani/Pana wizyt w punktach obsługi Oney Polska – takie, jak data urodzenia, tytuł grzecznościowy, typ dochodu, miejsce zatrudnienia, informacje o źródle wiedzy o ofercie Oney Polska, a także o czasie, miejscu, celu i rezultacie wizyty w punkcie Oney Polska. Dane te przetwarzane będą dla celów marketingowych. Przetwarzanie tych danych wiąże się z profilowaniem, które pozwoli Oney Polska na zapewnienie lepszego doboru proponowanych Pani/Panu usług finansowych i ubezpieczeniowych dostępnych za pośrednictwem Oney Polska do Pani/Pana indywidualnych potrzeb.

Oney Polska będzie przetwarzać ponadto Pani/Pana dane osobowe, obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, a także informacje o czasie, miejscu, celu i rezultacie wizyty w punkcie Oney Polska, dla celów badania Pani/Pana satysfakcji z kontaktu z Oney Polska i poprawy jakości obsługi, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Oney Polska (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania może skutkować niemożnością przekazywania Pani/Panu informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych dostępnych za pośrednictwem Oney Polska.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Oney Polska różnorodne usługi dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych zgodnie z wskazanymi wyżej celami ich przetwarzania. Odbiorcami danych mogą być również organy władzy publicznej uprawnione do ich otrzymania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla opisanych wyżej celów do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Oney zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych, które przetwarzane są w oparciu o udzieloną przez Panią/Pana zgodę na ich przetwarzanie także w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana udzielonej zgody.

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia każdej z udzielonych zgód w dowolnym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym punkcie Oney Polska, a także kontaktując się z Oney Polska za pośrednictwem poczty email (bok@oney.com.pl) lub pisząc na adres Oney Polska (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa).

Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).