W związku z wymogiem udostępnienia informacji o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych lub odstąpieniu od ich stosowania, Spółka informuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 29.12.2014 r. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zostaną w Spółce wdrożone z dniem 1.01.2015 r. ze wskazanymi i uzasadnionymi poniżej odstępstwami.

Ze względu na fakt, że działalność płatnicza ma dla Spółki marginalne znaczenie Spółka uznaje, że wdrożenie przez Spółkę i stosowanie wymienionych poniżej zasad jest nieproporcjonalne do skali działalności Spółki, jako instytucji płatniczej i powołując się na tę zasadę proporcjonalności Spółka odstępuje od stosowania następujących zasad:

1. obowiązek zapewnienia w składzie organu nadzorującego odpowiedniego udziału osób, które władają językiem polskim oraz niezależnych członków (§ 19.4, 22.1 Zasad)
2. wymóg uregulowania w regulacji wewnętrznej zasad ograniczania konfliktu interesów członków organu nadzorującego (§ 23 Zasad)
3. wymóg uzgadniania przez organ nadzorujący w ramach monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej zasad przeprowadzania czynności przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w tym proponowanego planu czynności, wymóg udokumentowania tej współpracy (§ 22.4, § 22.6 Zasad) 
4. rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych powinno zostać poddane ocenie organu nadzorującego, który informację o przyczynach tego rozwiązania  zamieści w corocznym raporcie zawierającym ocenę sprawozdania finansowego (§ 22.6 Zasad)
5. wymóg odbywania posiedzeń organu nadzorującego nie rzadziej niż co 2 miesiące oraz w języku polskim (§ 24.1 i 25.1 i Zasad)
6. zapewnienie uprawnienia organu nadzorującego do regularnej oceny stosowania przez Spółkę Zasad. Wyniki tej oceny mają być udostępniane na stronie internetowej i przekazywane organom Spółki (§ 27 Zasad)
7. obowiązek prowadzenia polityki wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje  (§ 28-30 oraz wszelkie pozostałe zasady, dotyczące lub odwołujące się do polityki wynagradzania)
8. obowiązek prowadzenia polityki informacyjnej, uwzględniającej potrzeby udziałowców i klientów, udostępnionej na stronie internetowej Spółki (§ 31 Zasad oraz wszelkie pozostałe zasady, dotyczące lub odwołujące się do polityki informacyjnej).

Pozostałe Zasady zostały już lub zostaną w Spółce wdrożone od 1.01.2015 r. poprzez praktyczne działania Zarządu, a tam, gdzie to konieczne poprzez odpowiednie decyzje lub wprowadzenie mechanizmów zapewniających ich wdrożenie

Jednakże niezależnie od powyższego podkreślić należy, że Spółka prowadziła i prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przykładając szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów Spółki, posiada strukturę organizacyjną zapewniającą skuteczną realizację przyjętych przez nią celów z odpowiednim, efektywnym i skutecznym systemem kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem, co było również przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez UKNF w Spółce.
Ponadto Spółka posiada już wdrożone praktyki, procedury i regulacje, równoważne w skutkach z wymogami Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, co pozwala uznać, że w szerokim zakresie Zasady te w Spółce sprawnie funkcjonują. W szczególności:

1. organizacja Spółki umożliwia osiąganie długoterminowych celów prowadzonej działalności i obejmuje zarządzanie i sprawowanie kontroli, systemy sprawozdawczości wewnętrznej, przepływu i ochrony informacji oraz obiegu dokumentów, co jest należycie uregulowane w regulacjach wewnętrznych (§ 1.1-3 Zasad).
2. Spółka posiada przejrzystą i adekwatną do skali prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka strukturę organizacyjną, w której podległość służbowa, zadania oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności są wyraźnie przypisane i odpowiednio podzielone. Nie zachodzą jakiekolwiek wątpliwości co do zakresu zadań i odpowiedzialności komórek organizacyjnych ani do nakładania się na siebie obowiązków i odpowiedzialności komórek organizacyjnych (§ 2 Zasad).
3. Spółka określiła własne cele strategiczne w Programie działalności oraz planie finansowym, uwzględniając charakter i skalę prowadzonej działalności oraz spełnia pozostałe wymogi określone w § 4 Zasad
4. Spółka stosuje plany ciągłości działania, mające na celu zapewnienie ciągłości działania i ograniczenia strat na wypadek poważnych zakłóceń w działalności Spółki (§ 7 Zasad)
5. posiadanie uprawnień osobistych przez akcjonariuszy Spółki jest odzwierciedlone w Statucie (§ 10.2 Zasad)
6. organ nadzorujący Spółki ma zapewnioną możliwość wyrażenia opinii w sprawach transakcji z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną firmy lub prowadzą do zbycia lub nabycia  albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem (§ 11.2) poprzez ogólny statutowy wymóg uzyskania opinii Rady Nadzorczej co do każdej transakcji tego rodzaju.
7. kolegialny charakter Zarządu Spółki i wyodrębnienie w składzie Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, kierującego pracami tego organu (§ 13.1 i 15.1 Zasad)
8. Spółka wprowadziła zorganizowaną formę rozpatrywania skarg i reklamacji (§ 40 Zasad), a proces rozpatrywania skarg i reklamacji przez Spółkę przeprowadzany jest nie później niż w terminie 30 dni (§ 41 Zasad)
9. system kontroli wewnętrznej Spółki obejmuje wszystkie poziomy w strukturze organizacyjnej Spółki (§ 46.1 Zasad)
10. sposób organizacji funkcji audytu wewnętrznego w Spółce gwarantuje niezależność wykonywania zadań w tym zakresie (§ 48.2 Zasad)
11. Rada Nadzorcza Spółki zawsze ma możliwość wystąpienia do Zarządu o powołanie odpowiedniego  podmiotu zewnętrznego w celu wydania określonej opinii lub przeprowadzenia analiz w przypadku wątpliwości co do prawidłowości działania Spółki w każdym zakresie, w tym, jako instytucji płatniczej
12. w składzie Rady Nadzorczej Spółki wyodrębniona jest funkcja przewodniczącego, który kieruje pracami organu nadzorującego (§  21.2 Zasad).